بازدید معاون آموزشی - پژوهشی سازمان سما از مدارس زاهدان

                                                                                                                                                                                                                                        

با حضور مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        گشایش نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان